มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

———————————-

 

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๐๐ น.                    ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.      พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถวายรายงาน พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดการสัมมนา

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.      ปาฐกถา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี

เวลา ๑๑.๐๐ น.                   ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.      พิธีซ้อมรับปริญญา

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.      พิธีซ้อมรับปริญญา ภาคเช้า – บ่าย

 

วันอำทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๐๐ น. – พุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา

เวลา ๐๗.๑๐ น. – ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

เวลา ๐๘.๐๐ น. – คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติ

และพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมกัน ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา

เวลา ๐๙.๐๐ น. – สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา

– นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารถวายการต้อนรับ

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ

– ผู้แทนพุทธศาสตรบัณฑิตถวายเครื่องสักการะ

– อธิการบดีถวายรายงาน

– คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เข้ารับปริญญาบัตร ตามลาดับ

– ผู้อานวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขานชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาบัตร

– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานโอวาท

เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

– พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ถ่ายภาพหมู่พร้อมกัน

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามแก่พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

และพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์

เวลา ๑๓.๐๐ น. – คณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์

เข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิต พร้อมกัน

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา

– นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถา

– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิตทั้งนั้น อนุโมทนา

เวลา ๑๔.๐๐ น. – สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาถึงหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา

– นายกสภามหาวิทยาลัยถวายเครื่องสักการะ

– ผู้แทนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตถวายเครื่องสักการะ

– อธิการบดีถวายรายงาน

– รองอธิการบดี อ่านประกาศสดุดีพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

– รองอธิการบดี อ่านประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานเข็มเกียรติคุณ

– คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขานชื่อพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตร

– คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์และสถาบันสมทบ เข้ารับปริญญาบัตร ตามลาดับ

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานปริญญาบัตร

– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

– สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานโอวาท

– อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

– พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธ

ศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ และสถาบันสมทบ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และคณะผู้บริหาร เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ พระภิกษุผู้บริหาร พระคณาจารย์ พระเจ้าหน้าที่และพระบัณฑิตห่มดองรัดอก

คณาจารย์และบัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์สวมชุดครุยปริญญา

ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว

ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพ

__________________

 

( กำหนดการนี้ เป็นกำหนดการที่มีกรอบตุ๊กตางาน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

 

ขอขอบคุณข้อมูล คุณ Jumpit_th@hotmail.com – จุมพิต สะท้านทรวง


Tags: , , , , , , ,