Posts Tagged ยกช่อฟ้า

งานยกช่อฟ้า วัดวังมะเดื่อ จ.พิจิตร

งานยกช่อฟ้า วัดวังมะเดื่อ จ.พิจิตร

ยกช่อฟ้า วัดวังมะเดื่อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกช่อฟ้า วัดวังมะเดื่อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเข้าไปชมภาพเพิ่มเติมได้ที่… ภาพงานยกช่อฟ้าวัดวังมะเดื่อ จ.พิจิตร

Tags: , , , , , , ,

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ ….  อัลบัมภาพงานยกช่อฟ้าวัดเขาอิติสุคโต

 

“…คนที่ยกช่อฟ้าใบระกาก็จะอยู่บนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ ได้อยู่ที่ดีๆ แม้จะตกสวรรค์มาเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีรูปงามเป็นเทพบุตร เทพธิดา มีภาชนะสวยงาม กินอาหารที่ปราณีต เชื่อได้ว่าคงได้อานิสงค์กันทุกคน…”

หลวงพ่อปรีชา งานยกช่อฟ้าใบระกา

วัดเขาอิติสุคโต 3 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณเวบตู้ธรรม


Tags: , , , , , ,

กฐิน – ความหมายของกฐิน

วัดเขาอิติสุคโต - กฐิน

วัดเขาอิติสุคโต - กฐิน

กฐิน – เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นสังฆทาน คือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอปโลกน์ ยกให้ แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ(ญัตติทุติยกรรมวาจา) คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี

กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12(วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน

ความหมายของกฐิน
กฐิน เป็นศัพท์บาลี แปลตามศัพท์ว่าไม้สะดึง คือ “กรอบไม้” หรือ “ไม้แบบ” สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณ ซึ่งผ้าที่เย็บสำเร็จจากกฐินหรือไม้สะดึงแบบนี้เรียกว่า ผ้ากฐิน (ผ้าเย็บจากไม้แบบ)

กฐิน อาจจำแนกตามความหมายเพื่อความเข้าใจง่ายได้ดังนี้
กฐิน เป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบ (สะดึง) สำหรับทำจีวร ดังกล่าวข้างต้น
กฐิน เป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกฐิน
กฐิน เป็นชื่อของงานบุญประเพณีถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆืเพื่อกรานกฐิน
กฐิน เป็นชื่อของสังฆกรรมการกรานกฐินของพระสงฆ์

Tags: , , , , , , ,