Posts Tagged หัวหิน

ระเบียบปฏิบัติในการถือเนกขัมมะ

ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญในการถือเนกขัมมะปฏิบัติ สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

วัดใหญ่คลายคีรี (เขาอิติสุคโต ๒)  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัดเขาอิติสุคโต - itisukato.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญในการถือเนกขัมมะปฏิบัติ สำหรับประชาชนทั่วไป ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์

วัดใหญ่คลายคีรี เขาอิติสุคโต 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(ทุกวันเสาร์ บรรยายธรรม โดย ดร.แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม)

 

ผู้ที่จะสมัครถือเนกขัมมะปฏิบัติ ควรอ่านทำความเข้าใจระเบียบการปฏิบัตินี้ให้ดีก่อน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ที่ควรจะได้รับในการปฏิบัติธรรม

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

๑. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต มีอวัยวะสมบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจสามารถควบคุมดูแลตนเองได้ และมีความตั้งใจแต่แรกว่าจะพยายามใช้เวลาระหว่างการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

 

๒. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนในใบสมัครเขียนให้ชัดเจน มีบัตรประชาชนหรือใบสำคัญแสดงสัญชาติให้ชัดเจนมาด้วย ถ้าไม่มีชุดขาว ขอรับชุดขาวเข้าที่พักเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว ไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงทาน เตรียมตัวทำวัตรเช้า ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สมาทานศีล ๘ ฟังโอวาทธรรม ปฏิบัติธรรม(เวลารับศีล ๘ โมงเช้าวันเสาร์)

 

๓. ถ้ามีชุดขาวมาเองเสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องสุภาพเรียบร้อย กางเกงขาวขายาว กระโปรงขาวยาวเสื้อสีขาวมีแขน ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นและเสื้อแขนกุด

 

๔. ควรนำยารักษาโรคประจำตัวและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาด้วย ในระหว่างปฏิบัติกรรมฐานต้องงดเว้นการพูดคุย อ่านหนังสือ ใช้โทรศัพท์ ฟังวิทยุ ดูทีวี เสพสิ่งเสพติดต่าง ๆ เช่นสูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ

 

๕. ไม่ควรนำสิ่งของที่มีค่าติดตัวมาด้วย ถ้ามีมาด้วยให้เก็บรักษาไว้เอง สิ่งของเหล่านี้ อาจทำให้กังวลใจและสูญหายได้ หากเกิดสูญหาย ทางวัดไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้

 

๖. การปฏิบัติกรรมฐานเป็นการปฏิบัติของแต่ละบุคคล ไม่ควรยึดติดอยู่กับเพื่อน ๆ หรือครอบครัวต้องสำรวมกาย วาจา ใจ เคารพผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ โดยไม่ชวนพูดคุย เพราะการพูดคุยทำให้จิตฟุ้งซ่าน อีกทั้งห้ามรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยวิธีต่าง ๆ

 

๗. ไม่ควรออกนอกบริเวณวัด ถ้ามีกิจ ควรได้รับอนุญาตก่อน ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มต่าง ๆเข้าไปรับประทานหรือดื่มในศาลาปฏิบัติธรรม แม้ถุงพลาสติกทุกชนิด อย่านำเข้าไปในศาลาปฏิบัติธรรม เพราะอาจเกิดเสียง รบกวนผู้อื่น และช่วยกันประหยัดน้ำ-ไฟอย่าเปิดน้ำ-ไฟทิ้งไว้ เลิกใช้ต้องปิดทุกครั้ง

 

๘. ต้องเอื้อเฟื้อต่อพระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าที่หรือวิทยากร ที่ท่านเจ้าอาวาส มอบหมายให้สอนธรรมนำปฏิบัติ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงตามเวลา เมื่อเลิกปฏิบัติก็ให้ตรงเวลาไม่เลิกก่อนเวลาที่กำหนดไว้

 

๙. ห้ามตั้งตนเป็นหมอดูดวง หรือทำนายโชคชะตาบอกใบ้หวย เรี่ยไรบุญทุกชนิด ไม่มาเป็นหมอนวดจับเส้นเอ็น ห้ามนำสินค้าต่าง ๆ มาจำหน่ายในวัด และไม่มาเพื่อลักขโมยสิ่งของ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

๑๐. เมื่อลงทะเบียนเปลี่ยนชุดขาว สมาทานศีลแล้ว ต้องเข้าปฏิบัติธรรมที่ศาลาไม่ไปนั่งพูดคุยวิพากย์วิจารณ์ผลของการปฏิบัติเป็นกลุ่มๆ เพราะเป็นผลเสียมากกว่า และไม่ตั้งตนเป็นผู้สอนการปฏิบัติธรรมในระหว่างปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในสำนักนี้ อนึ่ง การปฏิบัติกรรมฐานมีอานิสงส์มากอยู่แล้วแต่ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่อง เพื่อให้อานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเอง

 

๑๑. การรับประทานอาหารที่โรงทาน ต้องตั้งแถวให้เป็นระเบียบ ให้ตักอาหารด้วยความสำรวมรับพอประมาณให้อิ่มสำหรับตน ต้องละอัตตา (การถือตัวตน) เพื่อความอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานการณ์

 

๑๒. เมื่อลากลับ ต้องเก็บสิ่งของที่ยืมมาไปคืนกับเจ้าหน้าที่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง ควรตรวจดูเวลาส่งสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ เพื่อความสะดวกของทุกฝ่ายและช่วยกันทำความสะอาดในที่พัก ตลอดถึงบริเวณวัด

 

๑๓. หากผู้ปฏิบัติธรรมเกิดเจ็บไข้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อจะหาทางช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี ห้ามมานอนรักษาอาการป่วยที่วัด และห้ามเลิกการปฏิบัติด้วยเหตุผลที่ไม่สมควร

 

๑๔. ในกรณีที่ผู้ถือเนกขัมมะปฏิบัติต้องการอยู่ปฏิบัติธรรมต่อไป ต้องแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเพื่อจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อ ห้ามมาอยู่วัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

๑๕. ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักกำหนดไว้นี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะตักเตือนให้ทราบก่อน หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือไม่รับฟังจะต้องถูกเชิญให้ออกจากสำนักไป

 

หมายเหตุ : ผู้ที่จะถือเนกขัมมะปฏิบัติต้องมาลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่ชัดเจนและสะดวกในการปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณแม่ชีรุ่งทิพย์ 087-956-9547 / คุณรุจ 089-666-5629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิตหลวงพ่อปรีชา

Warning: Illegal string offset 'file' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3373 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1053 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1058 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1053 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1058 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1053 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1058

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ร่วมมุฑิตาจิตวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณ พระครูบรรพตพัฒนคุณ(หลวงพ่อปรีชา ธนวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

พระครูบรรพต (หลวงพ่อปรีชา)

พระครูบรรพต (หลวงพ่อปรีชา)

 

ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดคร่าวๆมีดังนี้..

ช่วงเช้า :

– ใส่บาตร / ฉันภัตตาหารเช้า / ออกร้าน ร่วมแจกอาหาร จากคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อฯ

– ลงทะเบียน เพื่อรับถุงทาน จากหลวงพ่อปรีชาฯ(เฉพาะผู้ยากไร้)

– พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

 

ช่วงบ่าย  :

– มีมหรสพสมโภชน์ 2 คืน (27-28 มกราคม 2555)

โดยภายในงานมี วงดนตรี, รำวงย้อนยุค, มวยไทย (รับรองได้ดูศิษย์อิติสุคโต จุใจแน่นอนครับ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองเต็นท์แจกทาน ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ของวัดได้ที่ Tel: 032-534-377

*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์

itisukato_vinly

 

ภาพย้อนหลัง

Tags: , , , , , , , , , ,

พระธรรมเทศนาในพิธีทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโต54

Warning: Illegal string offset 'file' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 3373 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1053 Warning: Illegal string offset 'width' in /home/itisukato/domains/itisukato.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1058

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปรีชา เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต

ในพิธีทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโตปี 2554

หลวงพ่อปรีชา เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1BaffmNYXvY[/youtube]

 

ref :www.facebook.com/TouDhamma

 

Tags: , , , , , ,