Posts Tagged เข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา วัดเขาอิติสุคโต วัดใหญ่คลายคีรี วัดหนองซอ

ขอเรียนเชิญร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ๓ วัด

วัดเขาอิติสุคโต, วัดใหญ่คลายคีรี, วัดหนองซอ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)

* วันพฤหัสบดีที่ ๒ ไม่มีกิจกรรมใดๆ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้คณะลูกศิษย์ทุกท่านทราบ และขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่จะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้ครับ

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา

 

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แต่พอเข้าฤดูฝนถนนหนทางเป็นโคลนเลนทั่วไปหมด และทางเดินบ้างสายต้องผ่านไร่นา ซึ่งเจ้าของเขาไถ่หว่านปลูกพืชทั่วบริเวณทั่วบริเวณเสียแล้ว การเดินทางไม่สู้สะดวก จึงไม่มีใครไปไหนมาไหนโดยไม่จำเป็น เพราะเกรงจะเหยียบย่ำเข้าไปในนาทำทำให้เกิดความเสียหาน พระพุทธองค์ทรงทราบดี จึงตั้งระเบียบการจำพรรษาขึ้น ให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักการเดินทางระหว่างฤดูฝน กำหนดตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 รวมเวลา 3 เดือนเต็ม เว้นแต่มีกิจธุระเจ้าเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืนเรียกว่า สัตตาหะ หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา
.                  ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆองค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า “วิหาร” แปลว่าที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจำเลย เหตุประการสุดท้ายนี้ฐานพระพุทธรูปไป บางทีเศรษฐีมีจิตศัรทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า “อาราม” ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังนี้เช่นปัจจุบันนี้

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา
.                โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระ ตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้น มีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าจำนำพรรษา หรือผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมา

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา

 

.               การที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่ประจำเป็นที่เช่นนี้ เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการ กล่าวคือ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระ ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็นำไปฝากพระ โดยบวชเป็นเณรบ้าง ถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้าง ท่านก็สั่งสอนธรรม และความรู้ให้ และโดยทั่วไป พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัด รับว่าเป็นประโยชน์

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา
การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา

.             เข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษานี้ หรือก่อนวันเข้าพรรษานี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่นสบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ มาถวายพระภิกษุ สามเณร ที่ตนเคารพนับถือ ที่สำคัญคือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่ เพื่อให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ อยู่ได้ตลอด 3 เดือน มีการประกวดเทียนพรรษาโดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา
.              แม้การเข้าพรรษา จะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษา ชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิ วิหาร และอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ ฯลฯ นอกจากนี้ บิดา มารดา มักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษา ในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา

1. เข้าพรรษา ทำเทียนจำนำพรรษา

2. เข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย แด่ภิกษุ สามเณร

3. เข้าพรรษา ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศนา รักษาศีล

4. เข้าพรรษา อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ

 

วัดเขาอิติสุคโต แห่เทียนเข้าพรรษา
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์.?กรุงเทพฯ,2525

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

วัดเขาอิติสุคโต – แห่เทียนพรรษา ปี2554

คลิปเก่า ย้อนอดีต.. วัดเขาอิติสุคโต – แห่เทียนพรรษา ปี2554

[iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/a7HTJoouGxw” frameborder=”0″ allowfullscreen]

 

ref : http://www.youtube.com/watch?v=a7HTJoouGxw

Tags: , , , ,

เข้าพรรษา 16-07-2554

งานแห่เทียนเข้าพรรษา 16 กรกฎาคม 2554 ณ วัดเขาอิติสุคโต(หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

อัลบัมที่ 1

 

อัลบัมที่ 2

 

Tags: , ,